Meritve emisij

dimnih plinov na kurilni in dimovodni napravi

Meritve emisije dimnih plinov

Poznamo sledeče meritve emisij dimnih plinov:
  • Prve meritve - te se izvedejo se po vgradnji oz. sanaciji male kurilne naprave
  • Občasne - redne meritve (periodično preverjanje delovanja male kurilne naprave), slednje se izvajajo 1x v kurilni sezoni za kurilno dimovodne naprave na tekoče ali plinasto gorivo.
  • Izredne meritve - se izvajajo na odredbo pristojnega inšpektorja če sam ugotovi, ali če iz pobude dimnikarja izhaja, da bi lahko zaradi manjših pomanjkljivosti na mali kurilni napravi emisija snovi v zrak iz kurilne naprave presegala mejne vrednosti.
  • Ponovne meritve - se opravijo z namenom, da se ugotovi, ali je uporabnik naprave odpravil pomanjkljivosti.

Po opravljenih meritvah emisije dimnih plinov, vam dimnikar izda poročilo o opravljenih meritvah snovi v zrak, iz katerega je razvidna ustreznost delovanja kurilne naprave. Izmerjene podatke vpiše v evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Meritev emisije dimnih plinov je dimnikarska storitev, pri kateri se odvzame vzorec dimnih plinov, katerega se nato po v naprej znanih in predpisanih parametrih analizira. Na podlagi pridobljenih podatkov se tako preveri ustreznost, pravilnost in optimalnost zgorevanje goriva v mali kurilni napravi.