Pregledovanje kurilnih naprav

redni in izredni pregledi

Izvajamo sledeče vrste pregledov

  • prvi pregled pred vpisom naprav v evidenco kurilnih naprav (tukaj se izda tudi poročilo o prvem pregledu)
  • redni letni pregled, ki se opravi enkrat v kurilni sezoni
  • izredni pregled, ki se opravi na zahtevo inšpektorja ali uporabnika

Po opravljenih storitvah izdamo uporabniku storitev poročilo o pregledu, ki vsebuje ugotovitve o stanju kurilnih naprav.

Prvi pregled

Prvi pregled je potrebno v skladu z Zakonom o dimnikarski službi opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani kurilno dimovodni napravi.

Zakaj se prvi pregled sploh mora opraviti?
Njegov namen je ugotoviti:
  • ali so bili ob vgradnji naprav upoštevani vsi zakonski predpisi ki pokrivajo to področje, navodila proizvajalca za vgradnjo kurilnih naprav i.t.d…
  • ali je omogočen ustrezen dostop do naprav za vzdrževanje, servisiranje in pregledovanje,
  • ali so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za učinkovito raba energije in varovanje okolja, kar pomeni pravilno zgorevanje goriva in
  • vpis naprav v kataster naprav.

Po opravljenem pregledu dimnikarska služba izda poročilo o prvem pregledu. V primeru, da dimnikarska služba ugotovi pomanjkljivosti oziroma neskladja izda "opozorilo o odpravi pomanjkljivosti" ter rok za njihovo odpravo. Ta rok ne sme presegati 60 dni. Po preteku slednjega pa je uporabnik kurilno dimovodne naprave dolžan obvestiti dimnikarsko službo katera je pri njemu opravila prvi pregled, da slednja preveri odpravo pomanjkljivosti.
Nato se izda Poročilo o prvem pregledu, in kurilno dimovodna naprava se vpise v kataster kurilnih naprav.

Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco - kataster naprav, se v skladu s slovensko zakonodajo ne sme uporabljat.

Poročilo o Prvem pregledu, je lahko izdano samo s strani dimnikarske službe, katera je pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev s strani Ministrstva za okolje in je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke.

V primeru, da potrebujete prvi pregled vaše kurilne naprave nas prosim kontaktirajte.

Izredni pregled

Izredni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih napravah opravi dimnikar na zahtevo inšpektorja:
  • če je izredni pregled potreben zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na varstvo pred požarom, ali
  • če je izredni pregled potreben zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na emisije snovi v zrak ali tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja.

Pri izrednem pregledu se preveri, ali naprave obratujejo skladno z vsemi predpisi in z določili dokumentacije, na podlagi katere je bilo izdano dovoljenje za uporabo naprav ali stavbe, v kateri je kurilna naprava. Izredni pregled dimnikar zaključi z izdelavo in predajo poročila o izrednem pregledu pristojnemu inšpektorju. V primeru pomanjkljivosti mora dimnikar v poročilu o izrednem pregledu določiti rok za odpravo le-teh.

Redni letni pregled kurilno dimovodne naprave

Pri izrednem pregledu se preveri, ali naprave obratujejo skladno z vsemi predpisi in z določili dokumentacije, na podlagi katere je bilo izdano dovoljenje za uporabo naprav ali stavbe, v kateri je kurilna naprava. Izredni pregled dimnikar zaključi z izdelavo in predajo poročila o izrednem pregledu pristojnemu inšpektorju. V primeru pomanjkljivosti mora dimnikar v poročilu o izrednem pregledu določiti rok za odpravo le-teh.